โรงเรีนสตรีวุฑฒิศึกษาได้รับรางวัล “สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข”

โรงเรีนสตรีวุฑฒิศึกษาได้รับรางวัล “สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ” ระดับดีเด่น เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 จากกระทรวงศึกษาธิการ