พิธีมอบหลักฐานการศึกษานักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6และนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนสตรีวุฑฒิศึกษาจัดพิธีมอบหลักฐานการศึกษาให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6และนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3

ภาพเพิ่มเติ่มที่ : โรงเรียนสตรีวุฑฒิศึกษา