( งานเกษียณ – สังสรรค์ ) สารสัมพันธ์ชมรมศิษย์เก่าวุฑฒิ-สตรีวุฑฒิศึกษา ประจำเดือนตุลาคม 2560

กิจกรรมสำคัญ ที่ชมรมศิษย์เก่าวุฒิ – สตรีวุฑฒิศึกษา จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี คืองานเกษียณ – สังสรรค์ เพื่อแสดงมุทิตาจิต แก่สมาชิกที่เกษียณอายุครบ 60 ปี 72ปี 84ปี  ซึ่งปีนี้จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 – 14.00 น. ที่ห้องทับทิม โรงแรมรัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ โดยสมาชิกเสียค่าบัตรอาหหารคนละ 500 บาท (ผู้เกษียณอายุไม่มีค่าใช้จ่าย) จึงขอเชิญชวนสมาชิกไปร่วมงานดังกล่าว ผู้ที่มาร่วมงานหากประสงค์จะจองโต๊ะรวมรุ่น กรุณาแจ้งได้ที่คุณสุดา เทพหัสดิน ณ อยุธยา โทร.08-6107-8061  ภายในวันที่ 24 ตุลาคม 2560

 

กำหนดการงานเกษียน  – สังสรรค์ 

วันอาทิตย์ที่ 5  พฤศจิกายน 2560

ณ ห้องทับทิม โรงแรมรัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ 

เวลา 10.00 น  – ลงทะเบียน และรับเอกสาร

– เริ่มงานเกษียน  – สังสรรค์  รับประทานอาหารร่วมกัน

– ประธานชมรม ฯ กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้เกษียน และมอบของที่ระลึก

– ดนตรีคาราโอเกะ  โดยนักดนตรีกิตติมศักดิ์ ตลอดงาน

เวลา 14.00 น  – ปิดงาน