มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดี ภาคต้นปีการศึกษา 2559

      เมื่อวันที 23 มิถุนายน 2559 โรงเรียนสตรีวุฑฒิศึกษา มีพิธีจัดไหว้ครูและมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดี สำหรับภาคต้นปีการศึกษา 2559 จำนวน 14 ทุน ๆ ละ 2000 บาท  มีผู้มอบทุนดังนี้

1.มูลนิธิ “แถม-สร้อย ชอบฝึก”    จำนวน  3 ทุน

2.ชมรมศิษย์เก่าวุฑฒิศึกษา – สตรีวุฑฒิศึกษา     จำนวน 3 ทุน

3.พ.ต.อ . (พิเศษ) บูรพา – อาจารย์พรพิมล   พุทธมาตย์    จำนวน  1 ทุน

4.คุณหญิงพูนสิน  ดิษฐบรรจง         จำนวน 1 ทุน

5.ว่าที่ร้อยตรีสนั่น  กนกสินสมบัตร    จำนวน 1 ทุน

6.อาจารย์ประโยชน์   แหลมทอง    จำนวน 1 ทุน

7.คุณศุกร์สิริ   พิเชษฐพินทุสร    จำนวน 1 ทุน

8.คุณรำไพ   เลาหะโชติโรจน์   จำนวน 1 ทุน

9.คุณพิกุล   เศวตจินดา   จำนวน 1 ทุน

10.คุณสุนทรา   เอี่ยมสุรีย์     จำนวน 1 ทุน

รวมทั้งสิ้น 14 ทุน