ประชุมใหญ่สามัญประจำปี และสังสรรค์หมากสุก – ขาว ประจำปี 2560

      ด้วยชมรมศิษย์เก่าวุฑฒิ – สตรีวุฑฒิศึกษา ได้กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี และสังสรรค์หมากสุก – ขาว ห้องราชา โรงแรมรัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ ตามกำหนดการดังนี้

วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560

เวลา  10.00 น   สมาชิกลงทะเบียนรับเอกสาร

เวลา  10.30 น.   เริ่มงานสังสรรค์ชมรมศิษย์เก่าวุฑฒิศึกษา – สตรีวุฑฒิศึกษา

เวลา  11.00 น.  การประชุมใหญ่สามัญประจำปี

– วาระที่ 1  เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

– วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

– วาระที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

– วาระที่ 4 สถานภาพทางการเงินของชมรม ฯ

เวลา  12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน – สังสรรค์ – ดนตรี

เวลา  13.00 น.  พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติคุณ

เวลา  14.00 น.  ปิดงาน

จึงของเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี และงานสังสรรค์หมากสุก – ขาว ณ สถานที่ดังกล่าว บัตรอาหาร บัตรละ 500 บาท (ซื้อได้ที่หน้างาน ) สมาชิกหรือผู้แทนรุ่นจองโต๊ะได้ที่  คุณสุดา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา  โทร. 08-6107-8061 หรือ คุณนงนุช  ศรัทธาบุญ  โทร. 08-9786-5775 ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2560 ชมรม ฯ มีความยินดีขอเชิญครอบครัวของท่านไปร่วมงานด้วย