ร่วมสนับสนุนการจัดทำเข็มตราสัญลักษณ์ของชมรมศิษย์เก่าวุฑฒิ – สตรีวุฑฒิศึกษา

ชมรมฯได้จัดทำเข็มตราสัญลักษณ์ของชมรมฯ เป็นโลหะลงยา สีแดง-ขาว ทรงคุณค่าต่อความเป็นลูกแสด-ขาว โดยมีวัตถุประสงค์ให้ศิษย์เก่าทั้ง วฒ. และ สว. ได้รำลึกและภาคภูมิใจสถาบันอันเก่าแก่ของเรา และเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้บุตรหลานได้รับรู้ความเป็นมาของบุพการีของเขา อันจะเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตและอยู่ในสังคมได้อย่างสง่างาม

ชมรมฯ ขอรับน้ำในและสนับสนุนจากท่านสมาชิก ในราคาเริ่มต้นอันล่ะ 200 บาท หรือหากท่านให้การสนับสนุนด้านทุนการศึกษาหรือทุนดำเนินการแก่ชมรมฯ ก็จะได้รับเข็มสมนาคุณ 1 อัน ด้วย โปรดแจ้งความจำนงได้ที่ อาจารย์มยุรี  อะหะหมัดจุฬา (โทร.08-9813-5880) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวุฑฒิศึกษา หรือ คุณนงนุช ศรัทธาบุญ เลขานุการชมรม ฯ (โทร.08-9786-5775)

ขอกราบขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความศรัทธาและน้ำใจไมตรี โอบอุ้มบ้านหลังที่ 2 ของเราอย่างดียิ่งมาโดยตลอด ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคล  สมบูรณ์พูลผลจงประสบแด่ท่านและครอบครัวตราบนิรันดร์กาล

 

ชมรมศิษย์เก่าวุฑฒิ – สตรีวุฑฒิศึกษา