ชมรมศิษย์เก่าวุฑฒิ – สรีวุฑฒิศึกษา พบปะสังสรรค์ งานปีใหม่ 10 มกราคม 2559

ชมรมศิษย์เก่าวุฑฒิ – สรีวุฑฒิศึกษา

พบปะสังสรรค์กันอีกครั้งใน

งานปีใหม่ 2559

วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2559

เวลา 10.00 – 14.00 น.

ห้องราชา โรงเรียนรัตนโกสินทร์

ราคาบัตรละ 500 บาท (ซื้อบัตรได้ทีหน้างาน)

หากท่านใดประสงค์จะจองโต๊ะสำหรับเพื่อนร่วมรุ่น

ติดต่อได้ที่ คุณสุดา เทพหัสดิน  ณ อยุธยา โทร. 086-107-8061

คุณนงนุช ศรัทธาบุญ โทร.089-786-5775

***ในงานมีจับฉลากของขวัญ***

————————————————————

 

สรุปการจัดงานเกษียณ

ชมรมฯ ได้จัดงานเกษียณ – สังสรรค์เพื่อแสดงความยินดีแก่กรรมการและสมาชิกที่มีอายุครบ 60 ปี 72 ปี และ 84 ปี ในวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2558 ณ ห้องราชา  โรงแรมรัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ  มีสมาชิกไปเข้าร่วมงานดังกล่าว 75 คนและเกษียณอายุไปร่วมงาน 9 คนดังนี้

อายุ 84 ปี อาจารย์อภัย เกตุจรูญ  อดีตประธานชมรมฯ

อายุ 72 ปี   คุณนารี  ภัตรพานิช

คุณณัฐรส(เสาวรส) อุทิศชลานนท์

คุณสงคารม  ศรีสว่าง

คุณนันทิยา   บุญเคลือบ

อายุ 60 ปี  พล.อ.ต.เกริกสัน  ภู่ประยูร

คุณภูวเดช (อวยชัย) ปาละสิงห์

คุณรัชดา วงศ์ชนะพิบูลย์

คุณชาตรี เขียววิชัย

ในการจัดงานครั้งนี้มีรายรับ 37,500 บาท รายจ่าย 23,485บาท เงินคงเหลือ 14,015 บาท สมทบทุนดำเนินการ