ประวัติโรงเรียน

พ.ศ. 2468  ก่อตั้งโรงเรียนสตรีวุฑฒิศึกษา     โดยคุณครูสร้อย  ชอบฝึก (นามเดิม-นางสาวสร้อย วุทธิทองดี )     ซึ่งใช้ที่พักอาศัยของท่านเป็นที่ทำการเรียนการสอนระดับชั้นเตรียมประถมศึกษา      มีนักเรียนชาย – หญิง  รวม  6  คน  ซึ่งขณะนั้นคุณครูสร้อย ชอบฝึก ทำการสอนเพียงคนเดียว  พ.ศ. 2469   เปิดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาปีที่  1 –  2   พ.ศ. 2470   เปิดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาปีที่  1 –  4   พ.ศ. 2479   เปิดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 และได้รับวิทยฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล  พ.ศ. 2505   คุณครูสร้อยถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม  คุณครูแถม  ชอบฝึก (สามีของคุณครูสร้อย ชอบฝึก) ได้ดำเนินกิจการต่อมา   พ.ศ. 2511   คุณครูแถม  ชอบฝึก ได้มอบถวายกรรมสิทธิ์และกิจการโรงเรียนทั้งหมดให้เป็นศาสนสมบัติของวัดอนงคารามเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน โดยมีเจ้าอาวาสวัดอนงคารามเป็นประธานโดยตำแหน่ง  และมีคณะกรรมการประกอบด้วยบรรพชิตและคฤหัสถ์

         ปัจจุบัน โรงเรียนสตรีวุฑฒิศึกษา เป็นโรงเรียนของวัดอนงคารามวรวิหาร มีพระเดชพระคุณพระราชปัญญามุนี (ขิม อิสสรธมโม ป.ธ. 5 ) เจ้าอาวาสวัด เป็นเจ้าของโรงเรียน  โดยโรงเรียนตั้งอยู่ที่ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 5  (ซอยช่างนาค)  แขวงสมเด็จเจ้าพระยา  เขตคลองสาน  กรุงเทพมหานคร   สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน    กระทรวงศึกษาธิการ   เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3  เป็นระยะเวลา    86 ปี   และผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ (สมศ.)

รายนามผู้บริหารโรงเรียน  (ผู้อำนวยการ)

1.   นางลินจง                      ภูมิรัตน์               พ.ศ.2484 – พ.ศ.2485

2.   นางองุ่น                        หุราพันธุ์             พ.ศ.2485 – พ.ศ.2486

3.   นางสาวสรวงสุดา             หุราพันธุ์             พ.ศ.2486 – พ.ศ.2503

4.   นางสาวกัลยา                 เสรีเสตถ์             พ.ศ.2503 – พ.ศ.2509

5.   นางประไพพงษ์               สกุลทอง            พ.ศ.2509 – พ.ศ.2522

6.   นายธนศักดิ์                    ทองหุ่น              พ.ศ.2522 – พ.ศ.2526

7.   นางสำรวล                     อ่ำพันธุ์               พ.ศ.2526 – พ.ศ.2527

8.   นางสาวจันทร์ดี               ถนอมคล้าย         พ.ศ.2527 – พ.ศ.2530

9.   นางสาวอรุณ                  นีระเมฆ               พ.ศ.2530 – พ.ศ.2537

10. นางสาวมยุรี                   อะหะหมัดจุฬา       พ.ศ.2537 – ปัจจุบัน